ข่าว สาร

ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และ สวัสดิการสังคม (ATCSW)

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)

กองการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Foreign Affairs Division, Permanent Secretary office, Ministry of Social Deverlopment and Human Security

 

ที่อยู่

เลขที่  1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

1034 Krung Kasem Rd., Mahanak Pom Purab Sattru Phai , Bangkok  10100

หมายเลขโทรศัพท์ (Tel.)

0 2202 9095 และ  0 2202 9023

โทรสาร (Fax)

0 2202 9098

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial